kursist

Fiskeskipper af 3. grad

Uddannelsens indhold:

Uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad omfatter bla. følgende fagemner:

Navigation, Vagttjeneste, Meteorologi, Søret og administration, Administration i fiskeskibe, Engelsk, Kommunikation, Sikkerhed og miljøbeskyttelse, Brandbekæmpelse og brandledelse, Sygdomsbehandleruddannelse, Skibsteknik og lastbehandling og Maskinlære.

Se mere på studieordningen.

Uddannelsens varighed
1 semester = 21 undervisningsuger

Semester - planlægning og skema

Der undervises i hvert semester efter en såkaldt semesterplan. Den seneste reviderede udgave for indeværende semester er altid tilgængelig her: semesterplan. De "blanke" uger på semesterplanen er skemalagt undervisning. Aktuelt skema for indeværende uge kan sespå skolens læringsplatform ItsLearning.com (kræver log-in).

Økonomi under uddannelsen

Uddannelsen er SU-berettiget.
Du skal selv søge SU - klik på dette link: www.su.dk
Her kan du læse om takster, krav og dine muligheder.
Du kan også få hjælp til SU ved at kontakte skolen på tlf. 98 44 33 44

Om Jobbet:

En fiskeskipper er også fisker, men har mere ansvar.
Du har mulighed for at sejle som fiskeskipper på større fiskeskibe enten i Danmark eller i andre lande, afhængigt af om du uddanner dig til fiskeskipper af 3. eller 1. grad.

En skipperuddannelse giver dig ret til at sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på mindre og mellemstore skibe. Som fiskeskipper kan du have dit eget fiskefartøj, eller du kan blive ansat på andres skibe som skipper.

For at blive fiskeskipper skal du tage en uddannelse på minimum 2½ år. Uddannelsen består af 2 års fartstid efterfulgt af ½ - 1½ års uddannelse på skipperskole eller navigationsskole.

Du kan uddanne dig til to slags fiskeskipper. Du kan blive fiskeskipper af 3. grad (6 måneders skoleuddannelse) eller fiskeskipper af 1. grad (yderligere 12 måneders skoleuddannelse).

Jobmuligheder:

  • Fiskeriet:
Fiskeskipper af 3. grad anvendes til beskæftigelse indenfor fiskeriet
Fiskeskipper af 3. grad giver efter endt uddannelse rettighed til at få udstedt næringsbrev og herefter udmønstre som styrmand af 3. grad ombord på fiskeskibe op til 500 brt. i kystnære områder.

Efter 12 måneders effektiv fartstid som styrmand/bedstemand i fiskeriet, kan der ansøges om næringsbrev til Fiskeskipper af 3. grad. Dette næringsbrev giver rettighed til at udmønstre som fører af fiskeskibe op til 500 brt. i kystnære områder.
Kystnære områder omfatter området syd for 62° N bredde, nord for 48° N bredde og øst for 12° V længde samt fart i Østersøen, på Færøerne og Færø Banke samt langs Grønlands kyst i en afstand af ikke over 200 sømil fra kysten (basislinien).
  • Handelsflåden:

En eksamen som Fiskeskipper af 3. grad giver rettighed til at ansøge om et næringsbrev som ubefaren skibsassistent. En ubefaren skibsassistent anvendes til dækstjeneste (matros arbejde) i skibe indenfor handelsflåden.

Kursus

Kursus