toptop

Kursusbeskrivelse af GOC – ROC – LRC – ECDIS – BRM mm.

GMDSS RADIOKURSER

GOC - Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS:

Du lærer at betjene en maritim VHF/MF/HF radio med digital selectiv call (DSC), HF-telex, INMARSAT udstyr, EPIRB, SART, NAVTEX og bærbar VHF med henblik på at kunne bestå prøven til erhvervelse af General Operators Certificate (GOC). Kursets varighed er 10 dage.

GOC Refresh - Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (Generhvervelse):

Dette kursus henvender sig til personer, som tidligere har erhvervet et General Operator Certificate (GOC), men hvor certifikatet har mistet sin gyldighed, fordi man ikke har gjort tjeneste i søgående GMDSS-skibe som radiooperatør under forhold, hvor et sådant certifikat er krævet i mindst 1 år inden for de forudgående 5 år eller mindst 3 måneder inden for de forudgående 6 måneder. Man får på dette kursus genopfrisket viden vedrørende betjening af en maritim VHF/MF/HF radio med digital selectiv call (DSC), INMARSAT udstyr, EPIRB, SART, NAVTEX og bærbar VHF med henblik på at kunne bestå en fornyelsesprøve til erhvervelse af General Operators Certificate (GOC). Kursets varighed er 5 dage. 


ROC - Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS:

På dette kursus undervises i det internationale radioreglement samt det at kunne betjene et maritimt VHF radioanlæg med digital selektiv call (DSC), EPIRB, SART, NAVTEX og bærbar VHF med henblik på at kunne bestå en mundtlig/praktisk prøve til erhvervelse af Restricted Operators Certificate. Kursets varighed er 5 dage.


LRC - Certifikat til betjening af maritime MF-, HF- og VHF-radioanlæg (inkl. INMARSAT):

Kurset henvender sig primært til langturssejlere, som planlægger at sejle ud i den store verden. Deltageren lærer de forskellige maritime kommunikationsløsninger at kende bl.a. maritim VHF/MF/HF radio med digital selectiv call (DSC) og INMARSAT udstyr.  Herudover gennemgås nødradiobøje (EPIRB), radartransponder ( SART), modtagelse af maritim sikkerhedsinformation på NAVTEX og bærbar VHF  - alt dette med henblik på at kunne bestå prøven til erhvervelse af Long Range Certificate. Kursets varighed er 9 dage.


SIMULATORTRÆNING

Radarsimulatorkursus for navigatører:

Anvendelse og betjening af radaranlæg, plotøvelser og internationale søvejsregler, radarsejlads og radarens betydning som hjælp til forebyggelse af kollisioner.

Kurset bygger på praktiske simulatorøvelser under virkelighedstro forhold med efterfølgende diskussion af øvelsernes forløb. Kurset opfylder bestemmelserne i IMO resolution A. 483 (XII). Kursets varighed er 4 dage.


ARPA-kursus for navigatører:

Anvendelse og betjening af ARPA-radaranlæg. Grundlæggende teori: De vigtigste ARPA-systemer og deres særlige karakteristika. ARPA's begrænsninger og risikoen ved en kritikløs anvendelse af informationerne. Analyse af potentielle kollisionssituationer og anvendelsen af de internationale søvejsregler.

Kurset opfylder bestemmelserne i IMO resolution A. 482 (XII). Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at kursus 1 i Radarsimulering er gennemført. Kursets varighed er 4 dage.


ECDIS OG ELEKTRONISK SEJLADSPLANLÆGNING

Electronic Chart Display and Information System:

Kurset er godkendt af Søfartsstyrelsen og er opdateret til de nye STCW Manilla amendments.
Kurset efterlever IMO s Model Cource 1.27 Operational use of Electronic Chart Display and Information systems.
Kurset afvikles pt. i skolens Kongsberg Desktop simulatoranlæg, hvor alle kursister har eget anlæg til disposition for maksimal udnyttelse og ”hands on” training.

Der udstedes bevis efter tilfredsstillende gennemførelse af kursus. Forudsætning for deltagelse i nævnte kursus er at deltageren som minimum har bestået uddannelsen til kystskipper og kan dokumentere dette. Desuden skal deltageren kunne dokumentere at have gennemført både et Radar- og ARPA kursus. Kursets varighed er 4 dage.


Ship Handling i simulator:

Kurset henvender sig til styrmænd og skibsførere (skibsofficerer). Kurset omfatter lektioner med ship handling teori og efterfølgende øvelser i simulator.

Kurset følger anbefalinger i afsnit A- II / 1 og A- II / 2 i STCW herunder Manila konventionens ændringer.
Deltagerforudsætning: Deltageren skal være i besiddelse af sønæringsbevis som styrmand eller have førerrettighed.
Deltagerantal: 6-7 personer. Kursets varighed er 3 dage.

BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (Bridge Team Management) RIDGE RESOURCE MANAGEMENT (Bridge Team Management)


BRM - BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (Bridge Team Management):

Kurset henvender sig til styrmænd og skibsførere (skibsofficerer).
På kurset bliver der undervist og trænet i samarbejdet på broen samt håndtering af krisesituationer.
Deltagerforudsætning: Deltageren skal være i besiddelse af sønæringsbevis som styrmand eller have førerrettighed.
Kursusvarigheden kan variere alt efter kursusbehov, det kan være 2-4 dage alt efter ønsket indhold.
Deltagerantal: 6-7 personer. Kursets varighed er 3 dage.


BRM lodser - BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT AND EMERGENCY TRAINING

Training and Education Course for Danish Pilots:

Kurset henvender sig til erfarne danske lodser.
Kursusindhold: Bridge Resource Management and Emergency Training.
Kurset er auditeret og godkendt af Lodstilsynet og opfylder Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 af 21/11 2012.
Deltagerforudsætning: Deltageren skal være i besiddelse af et lodscertifikat.
Deltagerantal: 6-7 personer. Kursets varighed er 3 dage.


MARITIM SIKKERHED OG LOVGIVNING

§6 Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet:

Kurset afholdes på grundlag af ”BEK nr. 391 af 22/04/2014 om særlige uddannelses- og kvalitetskrav til personel i passagerskibe”.
Deltageren har efter gennemførelse af kurset forståelse af passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet.
Kurset henvender sig til førere, overstyrmænd, maskinchefer, 1. maskinmestre og personer tildelt direkte ansvar for indskibning og udskibning af passagerer, lastning, losning og sikring af ladning og for at lukke åbninger i skroget om bord på ro-ro passagerskibe.
Kursusindhold: Beregning af stabilitet, trim og kraftpåvirkning. Kontrol af stabilitet, lækstabilitet, havarikontrolplaner. Beregning af belastning på dæk samt virkning af skiftninger af ballasts og fuel. Gennemgang af aktuelle trim- og stabilitetsbøger. Kursets varighed er 2 dage.

§5 Krisestyring og menneskelig adfærd:

Kurset afholdes på grundlag af ” BEK nr. 391 af 22/04/2014 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe”.
Deltageren har efter gennemførelse af dette kursus forståelse af krisestyring og menneskelig adfærd i krisesituationer.
Kurset henvender sig til officerer, ledende cateringpersonale og andet personale, der ifølge skibets ruller har ansvar i forbindelse med sikkerhed for skib og passagerer.
Kursusindhold: Organisering af nødprocedurer om bord, optimering af brug af ressourcer, kontrol af reaktion på nødsituationer, ledelse af passagerer og andet personel under nødsituationer, etablering og opretholdelse af effektiv kommunikation, krisestyring, psykiske chokreaktioner, psykisk førstehjælp og øvelse i ledelse under stress. Kursets varighed er 2 dage.

§7 Tilrettelæggelse af båd- og brandøvelser:

Kurset afholdes på grundlag af ” BEK nr. 391 af 22/04/2014 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe”.
Deltageren kan efter gennemførelse af dette kursus forestå tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser.
Kurset henvender sig til officerer, ledende cateringpersonale og andet personale, der ifølge skibets ruller har ansvar i forbindelse med sikkerhed for skib og passagerer.
Kursusindhold: Gennemgang af nationale og internationale krav til skibsorganisationen i katastrofesituationer. Med udgangspunkt i erfaringer fra såvel tidligere skibsulykker som deltagernes egne erfaringer, klarlægges nøgle- og problemområder ved etablering af en velfungerende skibsorganisation til imødegåelse af krise- og katastrofesituationer. Øvelser i tilrettelæggelse af hensigtsmæssige øvelser i hverdagen om bord. Kursets varighed er 1 dag.

§16 Arbejdsmiljø:

Kurset afholdes på grundlag af ”BEK nr. 770 af 29/08/2003 om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe”.

§16 kurset giver deltageren et godt "værktøj" med hjem til det daglige sikkerheds- og sundhedsarbejde om bord. I Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kap. XI om sikkerhedsarbejde i handelsskibe fremgår det at medlemmerne i sikkerhedsgruppen skal have gennemgået et af Søfartsstyrelsens godkendte arbejdsmiljøkurser.
Deltagerforudsætninger: For at kunne deltage i kurset skal man enten: Være valgt som medlem af sikkerhedsorganisationen eller opfylde kravene for udmønstring som befaren skibsassistent eller opfylde kravene om fartstid for udstedelse af bevis som enten styrmand af 4. grad, vagthavende maskinmester, eller skibsmaskinist af 2. grad. Kursets varighed er 3 dage.


SSO Ship Security Officer:

På dette kursus opnås en viden og ikke mindst holdninger, der kvalificerer deltageren til at varetage funktionen som sikringsofficer (SSO) om bord i skibe i overensstemmelse med STCW-konventionens reglement VI/5.
Deltagerforudsætninger: Kursisten skal have et generelt kendskab til søfart herunder kendskab til skibes indretning, bemanding og drift.
Kursets varighed er 2 dage.


CSO Company Security Officer:

På dette kursus opnås en viden og ikke mindst holdninger, der kvalificerer deltageren til at varetage funktionen som Company Security Officer (CSO) – altså den person, der (på landsiden) er den sikkerhedsansvarlige i et rederi.
Deltagerforudsætninger: Kursisten skal have et generelt kendskab til søfart herunder kendskab til skibes indretning, bemanding og drift. Kursets varighed er 2 dage.


ISPS Generelt Sikringsberedskab og Særlige Sikringsopgaver:

På dette kursus opnås en viden og ikke mindst holdning til at kunne varetage sikkerhedsmæssige aktiviteter angående pirateri og væbnet røveri om bord på et skib i henhold til ISPS koden.
Kurset henvender sig til alle søfarende, der er forhyret på et skib.
Kurset opfylder STCW VI/6-1 og STCW VI/62 samt Søfartsstyrelsens BEK-nr. 1279 af 7. november 2013. Kursets varighed er 1 dag.


PFSO Port Facility Security Officer:

På dette kursus opnås en viden og ikke mindst holdning til sikring af havne. Kurset følger anbefalingerne i ISPS koden afsnit 17 og 18.
Kurset henvender sig til havneansatte, der har sikkerhedsrelaterede opgaver og personer, som skal virke som PSO (Port Security Officer).
Kurset kan evt. efter nærmere aftale afholdes hos kunde. Kursets varighed er 2 dage.


Dansk søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere:

Kurset henvender sig til personer med udenlandsk sønæringsbevis, der skal gøre tjeneste i skibe under dansk flag som overstyrmand, maskinchef eller 1. maskinmester.
Forinden kursus/assessment, skal der foreligge en bekræftelse fra rederiet for efterfølgende beskæftigelse af ansøgeren.

Deltagerforudsætninger: Kursisten skal opfylde betingelserne for ansøgning om dansk anerkendelsesbevis af udenlandsk sønæringsbevis som navigatør eller maskinmester på seniorniveau.

Indhold: orientering om formålene med nedenstående danske love, bekendtgørelser og forskrifter, der er i engelsk oversættelse. Kursisten skal endvidere have kendskab til anvendelse af disse og kunne udlede svar og løsninger på almindelige forekommende problemstillinger. Kursisten skal være bekendt med seniorofficerens ansvar samt straffebestemmelserne i de relevante love, bekendtgørelser og forskrifter. Kurset afholdes i henhold til ”Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere”, version 2.0, dateret 1. marts 2009.

Øvrige bemærkninger: Kurset kan gennemføres i sammenhæng med § 16 Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe m.fl., hvorved den samlede varighed kan reduceres fra 3 dage + 1 dage til i alt 4 dage. Ellers varighed er 2 dage.


Dansk Søfartslovgivning, skibsadministration, og arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere:

Deltagerforudsætninger: Kursisten, som er borger i EU/EØS-lande, skal opfylde betingelserne for ansøgning om dansk anerkendelse af udenlandsk sønæringsbevis med førerrettigheder til skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

Varighed: Normeret til 5 dage, hvori der indgår et § 16-kursus, jf. gældende ”bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe”.
Kurset kan dog også afvikles som et selvstændigt §16 kursus i henhold til gældende ”bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe” samt et 2-dages kursus i dansk søfartslovgivning og administration for udenlandske skibsførere. Det er derfor muligt at tilpasse et individuelt forløb til de enkelte kursister, hvor det skal sikres, at kurset målrettes en skibsfører.

Kursusindhold: Kurset afholdes i henhold til ”Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere version 2.0 dateret 1. marts 2009. Kursets varighed er 5 dage.

Kursus

Kursus